Wie verwittigen bij een overlijden (2)


Zorgkas

Ontving de overledene uitkeringen van de zorgkas - wegens arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld - dan moet u de zorgkas op de hoogte brengen van het overlijden.

Boekhouder of accountant

Was de overledene een zelfstandige? Vraag dan aan de boekhouder om de nodige zakelijke stappen te zetten: handelsregister schrappen, stopzetting van werkzaamheden aangeven bij BTW-administratie, belangrijkste schuldeisers en klanten verwittigen, ontbinding/verkoop van de vennootschap, eventueel statuten wijzigen, enzovoort.

Notaris of testamentuitvoerder

Veel mensen denken dat een nalatenschap altijd door een notaris dient afgehandeld te worden. Dit is echter niet zo. De overledene kan ook een andere persoon als uitvoerder van zijn/haar testament hebben aangewezen.
Om de nalatenschap te beschermen kan het nuttig zijn dat er bewarende maatregelen getroffen worden.
Hiervoor is de notaris de aangewezen (tussen)persoon. Hij kan bijvoorbeeld de woonst van de overledene verzegelen, of de roerende en onroerende eigendommen inventariseren. De notaris zal ook nagaan of er een testament werd geregistreerd.

Ziekenfonds

Verwittig het ziekenfonds zo snel mogelijk, zeker als de overledene een ziektevergoeding of invaliditeitsuitkering kreeg. Ga naar het loket met een uittreksel uit de overlijdensakte - gewone fotokopie mag ook - en de SIS-kaart van de overledene. Per post opsturen kan ook, met vermelding van naam, adres, rijksregisternummer en financieel rekeningnummer van de overledene.
Uw ziekenfonds zal alles regelen voor de nabestaanden:
• hun hoedanigheid als verzekerde aanpassen (weduwe/weduwnaar, wezen)
• recht op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen nagaan (hangt af van jaarlijks bruto
inkomen van weduwe/weduwnaar)
• SIS-kaart(en) aanpassen en nieuwe kleefzegels bezorgen
• eventuele begrafenisvergoeding regelen, na betaling van de begrafenisfactuur,
bij aanbieding van de voor voldaan afgetekende begrafeniskostenfactuur ( door de begrafenisondernemer) zal overgegaan worden tot het uitkeren van de begrafenisvergoeding

Kinderbijslagfonds

Als één van de twee echtgenoten is overleden, moet de overlevende ouder het Kinderbijslagfonds verwittigen om verhoogde kinderbijslagen te kunnen bekomen.
Voor minderjarige kinderen / gehandicapten (verlengde minderjarigen) zal tevens door de vrederechter een voogd aangesteld worden.

BANKEN EN FINANCIELE INSTELLINGEN

U dient de banken en financiële instellingen zelf te informeren. Een uittreksel uit de overlijdensakte hebt u hier niet nodig, meestal volstaat een gewone verklaring. Vermeld zeker de oorzaak van het overlijden.
Soms voorzien banken en financiële instellingen een extra vergoeding, bijvoorbeeld bij overlijden door ongeval.
De bank bezorgt de volledige lijst van zijn of haar bezittingen aan het Ontvangkantoor der Domeinen (FOD Federale Overheidsdienst Financiën) van de woonplaats van de overledene. Zo gaat de belastingadministratie na of alle bezittingen wel in de aangifte van nalatenschap van de familie opgenomen zijn.
De rekeningen blijven geblokkeerd tot de bank de namen van de erfgenamen kent. Die moeten een akte van bekendheid / of een attest van erfopvolging om hun statuut te bevestigen. Op dat ogenblik kan de bank hun instructies ontvangen over de vereffening van het vermogen.

Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden, blokkeert zij alle tegoeden op de zicht- en spaarrekeningen.
Ook de rekeningen van de overlevende echtgeno(o)t(e) worden geblokkeerd, ongeacht het
huwelijksstelsel. Spaarrekeningen van de minderjarige of meerderjarige kinderen worden niet geblokkeerd.
De kluis op naam van de overledene (eventueel samen met partner of andere gebruikers) wordt
verzegeld. En alle gegeven volmachten vervallen.
De rekeningen en de inhoud van de kluis worden pas vrijgegeven wanneer de financiële instelling weet wie de erfgenamen zijn. Dit wordt vermeld in de akte van bekendheid of erfrechtverklaring.

Lopende rekeningen en betalingen zoals begrafeniskosten mogen betaald worden met de tegoeden op de bank zonder deblokkering.