Wie verwittigen bij een overlijden van een gepensioneerde partner


De overledene werkte vroeger als loontrekkende of zelfstandige

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP,) zal u een overlevingspensioen uitbetalen.
U hoeft in dit geval geen aanvraag in te dienen. Het onderzoek naar de rechten van de weduw(e)(naar)
gebeurt automatisch. Voor een snellere afhandeling van het dossier is het evenwel aan te raden een overlijdensakte op te sturen.

Let op:
U moet wel een aanvraag indienen
• Als u zelf nog beroepsactief bent
• Als u niet samenwoonde met uw partner (bv.bij een feitelijke scheiding)

De overledene werkte vroeger in overheidsdienst

U moet zelf een aanvraag indienen bij de Ministerie van Financiën, Administratie van Pensioenen
De Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU zorgt voor de uitbetaling ervan.
U dient deze instelling te verwittigen door het opsturen van een uittreksel uit de overlijdensakte,
samen met een begeleidend schrijven.
Het overlevingspensioen zal u worden toegekend de maand die volgt op de maand van het overlijden.